O stowarzyszeniu

Chełmskie Stowarzyszenie Budowlanych jest pozarządową organizacją pożytku publicznego na której czele stoi prezes Pan Artur Wróblewski. Stowarzyszenie powstało w 2007 roku z inicjatywy pracowników Zespołu Szkół Budowlanych w Chemie. W dniu 05.12.2008 roku otrzymano Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, przez Sad Rejonowy w Lublinie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Współpracujemy z wieloma lokalnymi organizacjami społecznymi. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej .OGŁOSZENIE
Walne Zebranie Członków Chełmskiego Stowarzyszenia Budowlanych
Powiadamia się o Walnym Zebraniu Członków ChSB w dniu 28 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie o godzinie 12.00 w świetlicy ZSBiG w Chełmie. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu tym wyznaczony zostanie drugi termin, tj. 15 minut po pierwszym terminie. Zebranie to będzie upoważnione do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, bez względu na ilość osób biorących w nim udział. Porządek Walnego Zebrania Członków Chełmskiego Stowarzyszenia Budowlanych w Chełmie w dniu 28 czerwca 2019 roku. 1. Otwarcie Walnego Zebrania, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad. 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebranie. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2018 rok. 4.Wolne wnioski. 5. Zamknięcie obrad.